Notice: unserialize() [function.unserialize]: Error at offset 46 of 1424 bytes in /home/extrem5/public_html/includes/files/box-leftmenu.php on line 13

Warning: uasort() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/extrem5/public_html/includes/files/box-leftmenu.php on line 14
Ők is minket választottak:

 

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Extreme Net Kft. (H-1052 Budapest, Vármegye u. 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-994233, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-54792/2012 a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Extreme Net) által üzemeltetett weboldalak látogatása során megadott személyes adataimat az Adatkezelő piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje.

Elfogadom, hogy a jövőben az Adatkezelő a személyes adataimat olyan további, vele együttműködő, indokolt esetben harmadik országbeli cégeknek is átadja, amelyek az előbb említett cél megvalósítása során az Adatkezelő partnereinek minősülnek.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak ezen cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.


Fontos tudnivalók:
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak általában ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogathatók, azonban előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak egyes részeinek eléréséhez regisztráció, és ezzel egyidejűleg személyes adatok megadása szükséges. Ezzel együtt, bármely weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti az Extreme Net Kft., mint Adatkezelő részére.
Az érintett az info@extremenet.hu elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.


A weboldalak:
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldalak tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
A Weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt, így azokért az Adatkezelő semminemű felelősséget nem vállal.
A Weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. Jelen Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását.
Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.
További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi elektronikus levélcímen: info@extremenet.hu

Záradék
Alulírott önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen regisztráció során megadott személyes adataimat az Extreme Net Kft. (cg.: 01-09-994233, székhely: 1052 Budapest, Vármegye u. 3.), mint adatkezelő piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából kezelje és tárolja. Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

DEFINÍCIÓK

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

Privacy policy:

By accepting this privacy policy I hereby contribute to Extreme Net Ltd. (CRN:01-09-994233, location: HUNGARY 1052 Budapest, Vármegye u. 3) - hereinafter referred to as data manager - handling the personal data I provided while visiting the websites operated by the data manager for market research and direct marketing purposes.

I accept that in the future, the data manager may give my personal data to those cooperating, - in justified cases third countries who can be considered as partners of the data manager.
The data manager accepts to use or transmit the personal data only for the above mentioned purpose, in accordance with the current data protection laws in force.

Information:

The websites maintained by the data manager can be reached for free without providing any personal information, although in some cases registration and the provision of personal information may be necessary.

Provision of personal data during any kind of website-registration is facultative, the user may decide whether to provide privacy data or not. By providing personal information, the person concerned with data management declares that all the data provided are correct and correspond to reality, and commits himself/herself to immediately inform the data manager (Extreme Net Kft) if the provided data change.

The user can ask for information concerning the management of his/her personal data by contacting info@extremenet.hu, and can also ask for the correction or deletion of his/her data.

Besides, the person concerned with data management has the right to object and the right of judicial law enforcement.

The data manager is responsible for the protective and harmless handling of the data, and for the installation and operation of all of the necessary data-handling facilities. He/She ensures that no unauthorized person shall access, publish, transmit, modify or delete the personal data of the users. The above mentioned undertaking also applies for the other employees taking part in the data management process.

The websites:

The content of the websites is the intellectual property of the data manager, and it shall not be used in any form without the written authorisation of the data manager.
The content of the websites maintained by the data manager is for information only.

The website may contain links pointing to websites operated by third parties. The content of these sites is not the responsibility of the data manager.
Some parts of the website contain small data files (cookies). By visiting this website and using its particular functions you give your agreement that the cookies will be stored on your computer, and you agree to allow the data manager to access them.

The cookies are stored for 30 days according to the policy, but you can ask for deletion at any time. Besides, with the help of a browser software you can edit or stop the processes concerning cookies. Note that by deleting the cookies, you may not be able to use all the features of the website.

On the given website, in order to log the visit, the user's IP address will be stored, only for statistical purposes.

The data of this file will not be combined with your other personal data, so you will not be identified personally.

If you have further questions, contact info@extremenet.hu

Clause:

I, the undersigned, hereby certify that I voluntarily contribute to the fact that Extreme Net Ltd. (CRN: 01-09-994233, location: HUNGARY1052 Budapest, Vármegye u. 3-5.) may handle and store the personal information I provided during the registration for data-managing market research and direct marketing purposes.

I have read the privacy policy information and I accept it as binding on me.

Definitions:

Personal data:
any kind of information that can be associated with a given (identified or identifiable) legal entity. Personal data keeps its characteristics during data management, as long as its relationship with the entity can be restored. A legal entity is identified specifically if he/she can be identified directly or indirectly by name, identification number, and one or more physical, physiological, mental, economic, cultural or social mark.

Contribution:
the voluntary and firm declaration of the needs of the legal entity concerned, based on appropriate information, with which he/she gives his/her consent to handle his/her personal information.

Objection:
the declaration of the person concerned, with which he/she objects to the management of his/her personal data, therefore asks for the cancellation of the management or for the deletion of his/her data.

Data Manager:
The natural person or legal entity or organisation without legal entity, defining the purpose of the data management, deciding on and executing the process of data management and the devices used, or having it executed by assigned data processors.

Data Management:
irrespective of the procedures applied it means the processes performed on the data, such as collecting, recording, logging, storing, organizing, modifying, using, transmitting, publishing, coordinating, attaching, locking, deleting, eliminating or preventing any further use of the data.
Taking photos, video-recording or recording any kind of physical characteristics (finger or palm print, DNA-sample, iris recognition) that makes the identification of a person possible also count as data management.

Transmission of data:
the data becomes accessible by third parties

Publication of data:
the data becomes accessible by anyone

Deletion of data:
making the data undetectable without the possibility of restoration

Locking of data:
making it impossible for the data to be transmitted, reached, published, transformed, modified, eliminated, deleted, attached, coordinated or used permanently or for a certain period of time.

Elimination of data:
the complete physical destruction of the data or of the data carriers.

Date processing:
The technical tasks related to the data management processes, irrespective of the method and device used for the implementation of the tasks, or of the place of the application.

Data processor: the natural person or legal entity or organisation without legal entity
Who performs personal data processing on behalf of the data manager.

Third person:
the natural person or legal entity or organisation without legal entity who is not identical with the concerned person, the data manager or the data processor.

Third country:
every state that is not an EEA-state.

 
Adatvédelem | Minden jog fenntartva. 2011. Extreme Net Kft.